Radomsko, dn. 20.06.2017r.

W październiku 2016 r. z inicjatywy uczniów i nauczycieli naszej szkoły powstał Szkolny Klub Wolontariatu „Pomaganie jest fajne”.

Cele  SKW :

 • włączanie młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego;
 • tworzenie więzi miedzy uczniami, a nauczycielami;
 • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 • kształtowanie postaw prospołecznych;
 • rozwijanie empatii, zrozumienia;
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
 • zachęcanie do zawierania głębokich, wartościowych przyjaźni;
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
 • budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
 • kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego placówki;
 • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;
 • zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach;
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

10 października 2016 r. miała miejsce oficjalna inauguracja Klubu.  W sumie SKW w bieżącym roku szkolnym liczył 21 członków.

Spotkania Klubu odbywają się cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu. W sumie odbyło się ich 9.   Zapraszałyśmy gości z instytucji, z którymi udało się nawiązać współpracę.  Były to następujące placówki:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku,
 • Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,
 • Miejski Dom Kultury,
 • Dom Pomocy Społecznej w Radomsku,
 • Uniwersytet III Wieku „Wiem więcej”,
 • Dom Dziecka w Chorzenicach,
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku

W ciągu rocznej działalności Klubu zrealizowane zostały następujące akcje i inicjatywy:

 • Gala Wolontariatu w MDK w Radomsku – I Radomszczański Dzień Wolontariatu

5 grudnia 2016 r. wzięliśmy udział w I Radomszczańskim Dniu Wolontariatu. Uroczysta gala została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Gala była dla nas okazją do zaprezentowania naszego Szkolnego Klubu Wolontariatu innym organizacjom oraz instytucjom. W tym celu przygotowaliśmy prezentację multimedialną, plakaty oraz ulotki promujące nasz SKW.

 • Kolędowanie w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym

Uczniowie naszego Szkolnego Klubu Wolontariatu wspólnie z paniami z Uniwersytetu III Wieku „Wiem więcej” odwiedzili chorych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku. Czas spędzony razem był ważny i cenny zarówno dla pensjonariuszy oddziału, dla studentów – seniorów, jak i dla młodzieży szkolnej.

 • Wizyta w DPS w Radomsku

Wraz ze Szkolnym Kołem Caritas odwiedziliśmy podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Radomsku. Szkolne Koło Caritas przygotowało bożonarodzeniową inscenizacje, a my własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne.

 • Koncert charytatywny „Gwiazdka w sercu”

W grudniu 2016r. włączyliśmy się w organizację koncertu na rzecz chorych uczniów naszej szkoły.  Wolontariusze sprzedawali przygotowane własnoręcznie ozdoby świąteczne.

 • Zbiórka karmy dla Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

W lutym tego roku zorganizowaliśmy zbiórkę karmy i innych akcesoriów dla psów i kotów z Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W zbiórkę włączyło się wielu uczniów naszej szkoły.

 

 • Akcja ze Szkolnym Kołem Caritas

W grudniu 2016 r. oraz w kwietniu 2017 r. wraz ze Szkolnym Kołem Caritas włączyliśmy się w zbiórkę żywności organizowaną przez Caritas Polska. Zebraliśmy 130 kg różnych produktów, które zostały rozdane w paczkach ludziom chorym i potrzebującym.

 • Zbiórka darów dla dzieci z Domu Dziecka w Chorzenicach

W kwietniu 2017 r. zorganizowaliśmy akcję zbiórki darów dla dzieci z Domu Dziecka w Chorzenicach. Akcję zakończył wyjazd naszych wolontariuszy do podopiecznych Domu Dziecka.

 • Koncert charytatywny „Pomoc dla p. Ewy”

W maju 2017r. członkowie klubu aktywnie zaangażowali się w organizowaną przez szkołę akcję mającą na celu zbiórkę funduszy na leczenie i rehabilitację jednej z nauczycielek naszej placówki. Wolontariusze rozwieszali plakaty na terenie miasta , przygotowywali ciasta na koncert muzyczny, a także zbierali pieniądze do puszek podczas festynu rodzinnego.

 • Akcja „Grosz do grosza”

W maju 2017r., zorganizowaliśmy akcję „Grosz do grosza”, której celem było zebranie funduszy na potrzeby SKW. W klasach I-III SP akcja odbyła się w formie konkursu i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zebraliśmy około 60kg monet.

 • Pomoc w nauce

Od listopada 2016 r. nasi wolontariusze pomagają młodszym kolegom i koleżankom w nauce. Pomoc ta ma charakter regularny, odbywa się po lekcjach, zazwyczaj w świetlicy szkolnej o stałej porze. Taką pomocą objętych jest trójka uczniów mających problemy w przyswajaniu wiedzy. Po rozmowach z wychowawcami, mogę stwierdzić, iż działania te skutecznie pomagają w nadrabianiu braków w nauce uczniów objętych pomocą.

Wszystkie inicjatywy SKW mają na celu zmotywowanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego, poprzez pomoc innym. Dzięki działaniom wolontarystycznym, nasi uczniowie mogą rozwijać oraz pielęgnować w sobie takie cechy jak otwartość, empatia, odwaga, odpowiedzialność oraz szacunek do innych.

Wszystkie akcje,  w których bierzemy udział opisujemy na stronie szkoły w zakładce Szkolny Wolontariat.

 

Opiekunki Klubu:

Anna Witkowska-Ozga

Ewa Hanulak

Agnieszka Grudniewska