Wirtualny spacer po PSP nr 6 (pdf)

Plakat – rekrutacja (pdf)

Rekrutacja 2021/2022

Informujemy, że w dniu 15 lutego 2021 r. rozpoczynamy nabór uczniów do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Ostateczny termin przyjmowania dokumentów 12 marca 2021 r.

Zapisu dziecka można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.30.

Prosimy o dostarczanie kompletu niezbędnych dokumentów

Zarządzenie Nr 10/2021 Prezydenta Miasta Radomsko

Pliki do pobrania

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Rekrutacja – informacja dla rodziców – PRZEDSZKOLA ZERÓWKI

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

PSP nr 6

Rekrutacja – informacja dla rodziców – klasa I PSP

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej z obwodu

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu

Pozostałe załączniki (dotyczy oddziału przedszkolnego oraz dzieci spoza obwodu szkoły):

Oświadczenie 1 dotyczące rodzin wielodzietnych

Oświadczenie 2 dot. uczęszczania rodzeństwa do tej samej szkoły

Oświadczenie 3 dot. zatrudnieniu/studiach w systemie dziennym

Oświadczenie 4 dot. uczęszczania do oddziału przedszkolnego w tej samej szkole

Oświadczenie 5 dot. zamieszkania w odległości do 3 km od szkoły/przedszkola

Oświadczenie 6 o samotnym wychowywaniu dziecka

Ponadto do wniosków należy dołączyć:

– akt urodzenia kandydata (kserokopia)

– opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli kandydat posiada)

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli kandydat posiada)

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada)

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodziców/prawnych opiekunów (jeśli jeden lub oboje rodzice/ prawni opiekunowie posiadają- dotyczy oddziału 0 oraz dzieci spoza obwodu do klas 1)

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata (jeśli rodzeństwo kandydata posiada – dotyczy oddziału 0 oraz dzieci spoza obwodu do klas 1)

– prawomocny wyrok sądu w przypadku ograniczeń rodzicielskich jednego z rodziców.