REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO (do pobrania)

Karta uczestnika (do pobrania)

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

BRELOCZEK DLA SZÓSTKI

 

Cel konkursu:

 1. Rozbudzenie pomysłowości i kreatywności  oraz  rozwijanie  umiejętności
 2. Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i technik plastycznych.
 3. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

 

Przedmiot  konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie breloczka – zawieszki, własnego projektu, dowolną techniką.

 

Adresaci:

Konkurs skierowany do  uczniów  klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku.

 

Zasady  uczestnictwa:

 1. Uczestnicy konkursu  mają  za  zadanie  wykonanie  pracy  plastycznej – projekt breloczka.
 2. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
 • praca powinna być wykonana samodzielnie, według własnego projektu,  pomysłu i wcześniej
 • technika wykonania prac:
 • praca plastyczna – format A4 (ołówek, kredka),
 • kreślarska – format A4 – rysunek techniczny.
 • Liczba liter na pracy plastycznej ograniczona (maksymalnie 15 liter).
 1. Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę.
 2. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest dołączenie karty uczestnictwa (załącznik 1),  którą  powinien podpisać rodzic lub osoba  uprawniona do reprezentowania
 3. Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię i nazwisko oraz klasę.
 4. Zgłaszając pracę  na  konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie z 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 poz.83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu  konkursu i wyrażają  zgodę na eksponowanie nadesłanych prac i przekazują nieodpłatnie zwycięską pracę do użytku szkoły.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją

Termin  i  miejsce  składania  prac:

Prace należy dostarczyć do nauczycieli informatyki PSP nr 6 do dnia 28 lutego 2023 roku.

 

Rozstrzygnięcie  konkursu:

 1. Jury w ocenie uwzględni przede wszystkim:
 • dobór treści do tematu,
 • estetykę wykonania,
 • oryginalność i  pomysłowość.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
 2. Laureatom konkursu przyznane  zostaną  dyplomy  oraz  nagrody.
 3. Autorzy wszystkich prac  zgodnych  z regulaminem  otrzymają  ocenę  celującą z  aktywności z informatyki /techniki/ plastyki  (w  zależności  od wybranej do wykonania prac konkursowych) oraz uwagę pozytywną z zachowania.

 

Publikacja  prac:

 1. Zwycięski projekt zostanie wydrukowany jako wydruk 3 D.
 2. Z chwilą nadesłania prace konkursowe przechodzą na własność

 

Uwagi dodatkowe:

 1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 3. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.