DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomsku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej psp6.radomsko.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niektóre pliki do pobrania dostępne są w postaci dokumentów pdf.
Brak opisów alternatywnych dla części zdjęć.

METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Osoby odpowiedzialne za aktualizację strony dokładają wszelkich starań, aby publikowane informacje były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest mgr Wojciech Grajkowski, adres poczty elektronicznej dyrektorpsp6@radomsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 44 685 44 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Dane adresowe Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku dostępne są w sekcji: Kontakt.

PROCEDURA SKARGOWO-WNIOSKOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://bip.brpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomsku znajduje się przy ulicy Św. Jadwigi Królowej 20. Na teren placówki prowadzi 1 wejście. Do 3-kondygnacyjnego budynku szkoły prowadzi 1 wejście główne. Aby dostać się do budynku należy pokonać schody. Za drzwiami wejściowymi znajduje się korytarz, który jest ogólnodostępny w godzinach pracy szkoły. Korytarze w budynku nie posiadają progów.
Szkoła posiada niewielki parking.
Dyrektor szkoły wyraża zgodę na wejście z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Żaden z pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku nie posługuje się językiem migowym. Ponieważ w ciągu kilku ostatnich lat nie było potrzeby komunikowania się z otoczeniem za pomocą języka migowego, placówka nie zapewnia obecnie możliwości korzystania z tłumacza migowego on-line.

APLIKACJE MOBILNE: nie dotyczy